O1 - Täydennyskoulutusohjelma ja käsikirja

Art4Inc – projektin ensimmäinen tuotos on “täydennyskoulutusohjelman ja käsikirjan” kehittäminen. Tämä täydennyskoulutus keskittyy pedagogisten taitojen kehittämiseen ei-perinteisten upotetun oppimisen lähestymistapojen hyödyntämiseksi eri taidealoja käyttäen.  Lisäksi paneudutaan siihen kuinka verkko-oppimisympäristöistä saadaan paras hyöty ja miten ne ovat käytettävissä mistä tahansa. Koulutusohjelma tutkii kouluttajien ja maahanmuuttajien tukihenkilöiden erilaisia rooleja näissä ympäristöissä. Projektin ehdottamat uudet taidepohjaiset, mediarikkaat ja interaktiiviset perustaitojen hankkimisresurssit voivat tuoda monia oppimisympäristöjä osaksi oppimisprosessia. Päätavoitteena on varmistaa, että kouluttajat:

1)     On riittävästi koulutettu hyödyntämään eri taidemuotoja perustaitojen hankinnan apuna ja heillä on riittävä luottamus näiden lähestymistapojen kehittämiseen tulevaisuudessa

2)     Kykenevät työskentelemään sulautetun oppimisen ja kyselyyn perustuvan oppimisen metodien avulla

3)     Ovat täysin tietoisia siitä, mitä etuja verkko-oppimisella voidaan saavuttaa, sekä riskeistä joita verkko-oppimisympäristöjen käyttämiseen voi liittyä

4)     Pystyvät ehkäisemään mahdollisten negatiivisten kokemusten syntymisen toimittaessa verkossa.

Nämä tavoitteet mielessä partnerit toteuttivat ensimmäisen kehitysvaiheen marraskuusta helmikuuhun, liittyen koulutustarveanalyysiin (TNA). Pitestin yliopisto vastasi tutkimusmetodologian määrittelemisestä, jota hyödyntäen kaikki partnerit sitten toteuttivat kansallisen tutkimuksen, kävivät läpi saadun tutkimusaineiston ja lopuksi tuottivat kansalliset koulutustarveanalyysit.

Maaliskuusta toukokuuhun kaikki partnerit työskentelivät täydennyskoulutuksen puitteiden kehittämiseksi. Saatuaan kansalliset tarveanalyysit, Pitestin yliopisto käsitteli aineiston ja tuotti yhteenvedon pohjalta täydennyskoulutusohjelman puitekehyksen.  Tämä kehys määritteli koulutuksen oppimistulokset, sekä kehitettävät tiedot, taidot ja kompetenssit.  Puitekehys esitettiin ja siitä keskusteltiin toisessa partnerikokouksessa Zlinissä Tsekissä.